Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.telka.pl 

obowiązujący od dnia 24stycznia 2022

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Telka S.A. (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 6, 56 400 Spalice wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000473817 NIP: 5272699318 REGON: 146843350, adres do doręczeń: Warszawska 6, 56-400 Spalice.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy Cię o kontakt pod adresem e-mail: sklep@telka.pl.
 3. Ten dokument określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. 
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem http: telkasa.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. 

WYJAŚNIENIE DEFINICJI 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 

Formularz rejestracji Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie.
Formularz zamówienia Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna, dostępna na stronie internetowej mojego Sklepu, umożliwiająca Ci złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym m.in. sposobu płatności, dostawy.
Klient/Kupujący/ Użytkownik Osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia.
Konsument Klient, o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Konto Osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
Koszyk Narzędzie systemowe ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku kliknięcia opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
Przedsiębiorca Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Produkt  Oznacza prezentowany w Sklepie internetowym towar, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
Rejestracja Założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym
Sklep Internetowy lub Sklep Serwis internetowy w układzie sklepu z za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
Sprzedawca Telka S.A. (dalej: „Sprzedający”) z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 6, 56 400 Spalice wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000473817 NIP: 5272699318 REGON: 146843350, adres do doręczeń: Warszawska 6, 56-400 Spalice.
Umowa Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Telka S.A. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
Zamówienie Oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określającej rodzaj i liczbę Produktu

 

INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Produktach zamieszczone są na stronie www.sklep.telka.pl Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Produktów. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i maja na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Produktu, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczenia fotografii.  Ponadto opis techniczny Produktu może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Produkty, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA”. 
 3. Ceny Produktów zamieszczane są przy opisie Produktów. 
 4. Wszystkie ceny Produktów zamieszone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT. 
 5. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku. Ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie „Dostawa i płatności”.
 6. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Produktów jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach oraz kosztach wysyłki zagranicznej.
 7. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany. 

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW

 1. Stronami umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient. 
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego po przejściu całej procedury składania Zamówienia. 
 3. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. 
 4. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik, przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. 
 5. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia. 
 6. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 7. Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. W oknie Koszyk pokazana jest ilość wybranych Produktów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa oraz łączna wartość całego zamówienia. 
 8. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Produkty lub zwiększyć ich ilość.
 9. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Zobacz koszyk”, gdzie wybiera również sposób dostawy i płatność, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Produktu. 
 10. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacania zamówienia, klikając odpowiedni przycisk. 
 11. Po przejściu do opłacania Klient zostanie przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany. 
 12. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „ Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 13. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. 
 14. Kliknięcie przez Kupującego w przycisk, o którym mowa powyżej kończy procedurę zamówienia i jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że Formularz Zamówienia został wypełniony prawidłowo.
 15. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie przesyłając Kupującemu email z oświadczeniem o otrzymaniu Zamówienia, na adres email podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia i jednocześnie przekazuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości email zostaje zawarta między Sprzedającym a Kupującym Umowa sprzedaży.

SPOSÓB, TERMIN I KOSZT DOSTAWY

 1. Sklep dostarcza nabyte Produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Sklep oferuje również możliwość osobistego odbioru zakupionego Produktu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dostawa Produktów realizowana jest na adres wskazany w Zamienieniu Klienta w jeden z następujących sposobów:
 • za pośrednictwem kuriera (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa) lub
 • za pośrednictwem spedytora odbiór osobisty dostępny pod adresem: Warszawska 6, 56-400 Spalice
 1. Kupujący dokonuje wyboru jednego z wyżej wymienionych sposobów dostawy poprzez wybór odpowiedniej pozycji w Formularzu Zamówienia.
 2. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm. Odbiory osobiste odbywają się w dniach i godzinach pracy Sprzedawcy.
 3. Dostawa Produktu jest odpłatna. Usługa odbioru osobistego Produktu jest bezpłatna. 
 4. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wybrania płatności „za pobraniem” doliczania jest odpowiedzenia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie „Formy płatności” w zakładce „Płatności za pobraniem”.
 5. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do czterech dni roboczych. Liczony jest następująco:
 • w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub 
 • konta rozliczeniowego Sprzedającego, a w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Sprzedawca na życzenie Kupującego udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez Kupującego Produktów.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny i możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru.
 3. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Produktu liczy do trzech dni roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

FORMY PŁATNOŚCI

 • Ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w polskich złotych (PLN), zawierają podatki i nie uwzględniają kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a w przypadku, gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 • Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w następujący sposób:
 •  przelewem zwykłym – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 66 1020 5297 0000 1302 0076 8135;
 • przelewem online – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banków;
 • płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od firmy kurierskiej;
 • przy odbiorze osobistym – płatne podczas odbioru osobistego pracownikowi magazynowemu w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem Warszawska 6, 56-400 Spalice – gotówką
 • płatność kartą płatniczą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 1. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
 1. w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, należność za Produkt pobierana jest podczas dostawy/ odbioru osobistego Produktu, w ten sposób, że uprzednie dokonanie płatności warunkuje wydanie towaru;
 2. w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Produkt pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że Produkt zostanie wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24.
 3. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia faktury VAT, wówczas niezbędne jest podanie przy wypełnianiu Formularza Zamówienia numeru NIP Kupującego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewodnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 
 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (jak również stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres : sklep@telka.pl przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego do korespondencji lub adres e-mail : sklep@telka.pl.
 6. Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 16. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że uzyskał zgodę Konsumenta na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. 
 17. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 18. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba, że Sprzedający sam zaproponował, że odbierze Produkt. Adres do zwrotu Produktów: Warszawska 6, 56-400 Spalice
 19. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym także koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie.
 20. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJA

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową na zasadach dotyczących rękojmi za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późń. zm.) tylko w stosunku do Konsumentów. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do innych podmiotów jest wyłączona. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktu, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać na adres: Warszawska 6, 56-400 Spalice drogą pocztową lub osobiście.
 3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia, w tym dane Reklamującego.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Reklamującego o sposobie jej załatwienia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany reklamującemu wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych (dane teleadresowe SPSK są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl) oraz skorzystania z mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (lista WIIH jest dostępna na stronie www.uokik.gov.pl).
 7. Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informujemy, że jako Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

REJESTRACJA W SYSTEMIE

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja ”, dostępnego na stronie internetowej, pod adresem https://sklep.telka.pl.
 2. Rejestracja Osób wymaga podania:
  1.  imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. hasła (oraz powtórzenia hasła),
  4. telefonu,
  5. kodu pocztowego,
  6. potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 4. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 5. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 6. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 7. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 8. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
  a) dokonywanie zakupów,
  b) śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  c) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  e) przypomnienie hasła,
  f) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
  g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 9. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 10. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
  a) narusza niniejszy Regulamin,
  b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 11. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją “adresat nieznany”, “adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
  c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
 12. Od dnia 17 maja 2021 r. zostaje wyłączona możliwość logowania się na Konto poprzez uwierzytelnienie za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy: Facebook lub Google. Użytkownicy, którzy wykorzystali tę metodę logowania do założenia konta, aby nadal z niego korzystać, zobowiązani są do ustanowienia hasła na zasadach ogólnych.
 13. Dnia 17 maja 2021 r. – w związku ze zmianami technicznymi – zostaną usunięte wszystkie konta za pośrednictwem, których nie dokonano do tego dnia żadnej transakcji. Użytkownicy, którzy nadal chcą posiadać konto w systemie, zobowiązani są do ponownej rejestracji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Kupującym niebędącym Konsumentem jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego