Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data aktualizacji – 04 stycznia 2023 roku

Traktujemy Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z przygotowanym dla Ciebie dokumentem. Są w nim zawarte zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Nasza działalność będzie się rozwijać. Razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcamy Cię do zaglądania do zakładki regularnie, na której jest on umieszczony. 

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podajemy informację o aktualizacji polityki prywatności i plików cookies.

PODSTAWOWE INFORMACJE 
 1. Administratorem danych jest Telka S.A. z siedzibą w Spalicach przy ul. Warszawskiej 6, 56-400 Spalice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000639842, NIP 5272699318, REGON 146843350.
 2. Z administratorem możesz się skontaktować, pisząc na adres e-mail: kontakt@telka.pl
 3. Iod 111
 4. Pamiętaj, że kontaktując się z nami poprzez pocztę e-mail czy zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres poczty e-mail.
 5. Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 6. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców, gwarantujemy, że świadomie dobieramy podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych nam danych.
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY
 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazujemy dokładnie, jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystamy narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlanych zakładek. Szczegóły znajdziesz w tym dokumencie. 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Wiemy, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mamy także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. 
 2. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Twoich danych. 
 3. Już na tym etapie chcemy Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienia będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z naszej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1.  Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących podstawach prawnych:
CEL PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa poczty Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stronie Podstawą jest Twoja zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku Podstawą przetwarzania jest nasze uprawnienie, jako administratora Twoich danych, realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowy/rachunkowy Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie newslettera W celu wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgody udzielonej tuż przed zapisaniem się do newslettera oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego, kierowanego do Ciebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora, prawnie uzasadnionego interesu.
Zarządzanie kontem i rejestracja użytkownika Poprzez założenie konta podajesz swoje dane, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, adres e-mail, NIP, firma. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawierane poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne i statystyczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.
Złożenie zamówienia i wykonanie umowy sprzedaży Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, adres e-mail, NIP, firma. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach. Więcej o swoich prawach przeczytasz w dalszej części tego dokumentu.
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.
TWOJE PRAWA
 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny– oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych– oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie, jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych– oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym– oznacza, że możesz domagać się ode nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu.Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych– oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych– oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
  7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
  8. Prawo do wniesienia skargi– oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pamiętaj, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  1. Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym:
   1. ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, wpisany do CEIDG pod NIP: 8733250257 – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
   2. Datanet Piotr Reda, Okrężna 20/2, 56-400 Oleśnica, NIP 9111401089– w celu korzystania z poczty elektronicznej;
   3. Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro) – ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
   4. PROCASE Doradcy Prawni i Ekonomiczni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: HUBSKA CENTER ul. Hubska 52/11B 50-502 Wrocław, NIP 8971719749; KRS 0000264032; REGON 020372476; K.Z. 260.000 PLN – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
   5. Digone sp. z o.o. – ul. Łaskowice 63, 93-469 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942377, pod numerem NIP 7292741970, w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz przeprowadzeniu kampanii sprzedażowych;
  2. Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
   1. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
   2. Google Tag Manager by Google LLC – narzędzie do kontrolowania kampanii i korzystania z naszych stron,
   3. YouTube by Google LLC –osadzanie materiałów audiowizualnych na naszych stronach;
   4. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, adres: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail.
PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przez nas („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
 5. Pamiętaj, proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące
  1. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel Google Tag Manager.
LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
USŁUGA NEWSLETTER
 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam, tak aby zapewnić Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp,
  adres: Georgia, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.
 3. Polityka prywatności dostawcy usługi newsletter jest dostępna pod adresem:
  https://www.intuit.com/privacy/statement/
 4. Twoje dane będą przekazywane do Państwa Trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Serwery dostawcy usługi newsletter znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zatem zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest zatem oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO
 5. Twoje dane, tj. imię oraz Twój e-mail, podane w formularzu zapisu do newslettera, będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 6. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 7. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 8. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera.
 9. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony nasz, jako administratora danych, interes.
 10. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter.
 11. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 12. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 13. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu
USŁUGA GOOGLE ANALYTICS
 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować naszą ofertę.
 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
USŁUGA GOOGLE TAG MANAGER
 1. W celu kontrolowania kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania przez Ciebie z naszych stron używamy narzędzia Google Tag Manager.
  Więcej o Google Tag Manager znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=pl
 2. Google Tag Manager wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 3. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 5. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
PIKSEL META (PIXEL FACEBOOKA)
 1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę lub konkretne produkty.
 2. Chcemy, żebyś był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystamy z tego narzędzia. Jest to umotywowane naszym, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO
 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
 2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z naszej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.